REGULAMIN KONKURSÓW GDAŃSK GAMES

  1. Organizator

Organizatorem konkursów jest  RIGHTSHOT Sp. z o.o, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000789115, NIP:5842784660, który przeprowadza konkursy we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w konkursach organizowanych w ramach streamu towarzyszącego turniejowi Gdańsk Games (zwanym dalej streamem, turniejem, wydarzeniem), trwającej w dniach 18-19 grudnia 2021 .

Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

  1. Ogólne zasady udziału w konkursach

Uczestnikiem konkursów może być osoba fizyczna, która jest:

Osobą pełnoletnią lub

Osobą, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Obywatelem Polski zamieszkującym na jej terenie.

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza, że spełnia powyższe wymagania.

 

Uczestnikiem konkursów może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do konkursu.

Uczestnikiem konkursu nie może zostać pracownik RightShot, Polsat Plus Arena Gdańsk, ani osoba z jego najbliższej rodziny.

Udział w konkursach i związane z tym udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać zadanie konkursowe.

W konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.

  1. Szczegóły dotyczące konkursów

Nadrzędne zasady i regulamin konkursu znajduje się na stronie gdanskgames.pl/konkursy bez względu na platformę, na jakiej konkursy są przeprowadzane.

W ramach Akcji zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

– Quiz wiedzy o eSport – organizowany na stronie gdanskgames.pl konkurs spraądza wiedzę Uczestnika w zakresie eSportu oraz szybkość wyszukiwania innych informacji. Zwycięzca konkursu jest osoba, która jako pierwsza odpowie na wszystkie 20 pytań z największą ilością poprawnych odpowiedzi.

 

– Konkurs Facebook na najwięcej like – konkurs odbywa się na platformie społecznościowej Facebook. Zadaniem Uczestnika jest dostarczenie treści/materiałów jako komentarz własny do posta konkursowego na profilu organizatora w postaci najlepszej akcji w historii CS:GO według Uczestnika (w trakcie konkursy w dniu 18.12.2021) lub zdjęcia skina do broni w grze Counter Strike (w trakcie konkursu w dniu 19.12.2021). O zwycięstwie decyduje największa ilość reakcji do posta Uczestnika.

 

– Konkurs Instagram na największą ilość like – konkurs odbywa się na platformie społecznościowej Instagram. Zadaniem Uczestnika jest dostarczenie treści/materiałów jako post własny oznaczony “#gdanskgames”, w postaci fotografii przedstawiającej najlepszy moment w historii eSportu (w trakcie konkursu w dniu 18.12.2021) lub zdjęcia własnego “setup”, czyli stanowiska gamingowego i akcesoriów (w trakcie konkursu w dniu 19.12.2021). O zwycięstwie decyduje największa ilość reakcji do posta Uczestnika.

 

– Konkurs Twitter na najlepszy klip – konkurs odbywa się na platformie społecznościowej Twitter. Zadaniem Uczestnika jest dostarczenie treści/materiałów jako post własny oznaczony “#gdanskgames”, w postaci klipu wykonanego na platformie twitch.tv z transmisji realizowanej w ramach turnieju Gdańsk Games. Klip może zawierać dowolne treści. O wyborze zwycięzcy decyduje Organizator.

 

– Konkurs z wykorzystaniem platformy streamcards.gg – konkurs odbywa się zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy streamcards.gg i obowiązuje ich regulamin oraz zasady. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z rankingami dziennymi (sobota oraz niedziela) oraz cały czas trwania turnieju. Sposób uczestnictwa w turnieju, zasady formowania rankingu oraz inne informacje dostępne są na stronie streamcards.gg.

 

Szczegóły dotyczące nagród powyższych konkursów, w tym lista nagród i terminy rozstrzygnięć, będą widoczne na stronie www.gdanskgames.pl/konkursy.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w terminie nie dłuższym niż do dnia 27 grudnia 2021 r. poprzez wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora na adres mailowy lub portale społecznościowe, na których Organizowane były konkursy.

Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest przekazanie Organizatorowi przez zwycięzcę w wiadomości e-mail:

  1. imienia i nazwiska zwycięzcy,
  2. numeru telefonu,
  3. adresu do korespondencji.

Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Jeśli zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub rozdysponować w inny sposób.

Po spełnieniu warunków regulaminu nagroda rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora do zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 30 dni roboczych od przesłania danych przez zwycięzcę, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Koszty wysyłki Nagrody na terytorium Polski ponosi Organizator.

Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród w późniejszym terminie niż wskazano w ust. 7 powyżej, o czym poinformuje zwycięzcę. Przez uzasadnione przypadki należy rozumieć opóźnienia spowodowane np. opóźnieniem dostawy nagród od partnerów akcji.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej po upływie terminu 5 dni od powiadomienia zwycięzcy o wygranej; podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 5 powyżej; nie odebrania wysłanej do zwycięzcy przesyłki.

W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi bądź wykorzystania jej zgodnie z celami statutowymi Organizatora. Rezygnacja z części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.

Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny nagrody ani zamiana nagrody na inną.

Organizator informuje, że wartość indywidualnych nagród w konkursie nie przekracza 2 000,00 zł przez co nie zaistnieje obowiązek opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego za Uczestników konkursu (podstawa prawna: art. 41 ust. 7 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  1. Dane osobowe

Uczestnik, biorąc udział w konkursie, podaje swój adres e-mail oraz nick i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu wyłonienia zwycięzcy.

Zwycięzca, w momencie przekazania Organizatorowi danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych w celu przekazania nagrody.

Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 jest RIGHTSHOT Sp. z o.o, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000789115, NIP:5842784660

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@gdanskgames.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wydania nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a następnie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT i operatorowi pocztowemu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.

Zwycięzca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Zwycięzca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Uczestnika i Zwycięzcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Konkursu – ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i wydanie nagrody.

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, które dostarczają podmioty posiadające siedziby w państwach trzecich, najczęściej USA. Przekazywanie następuje wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Więcej informacji w tym zakresie można pozyskać pod adresem: daneosobowe@wiosna.org.pl.

Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

  1. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursami należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkasperuk@gdanskgames.pl. Reklamacje można składać przez cały czas trwania konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Akcji przez cały czas trwania Konkursu.

Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie Akcji.

Wszelkie informacje o konkursach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.